Search here:

CERTIFICERING

Veilig werken staat voorop, vandaar ook dat TECH4YOU veel waarde hecht aan certificeringen!

VCU certificaat

Veilig werken staat voorop, vandaar ook dat TECH4YOU veel waarde hecht aan het veiligheidscertificaat, en is dan ook in het bezit van het VCU certificaat:
Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus.

Sinds oktober 1998 is er een Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus (VCU). Dit systeem is voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCU is een procedure voor de certificering van het veiligheidsbeheersysteem van uitzend- en detacheringbureaus en is bedoeld voor:
a. uitzending naar inleners/opdrachtgevers die VCA opleggen;
b. uitzending naar inleners/aannemers met het VCA-certificaat.

De VCU beschrijft de werkzaamheden die in het kader van certificering verricht dienen te worden door het uitzend- of detacheringbureau. Een uitzend- of detacheringbureau dat volgens dit programma gecertificeerd is, zal een VCU-certificaat voor zijn veiligheidsbeheersysteem ontvangen en is gerechtigd om het VCA/Certificatie-instantie logo te voeren.

NEN 4400-1 / SNA keurmerk

Samenwerken zonder risico

TECH4YOU heeft ook het volgende keurmerk op zak: NEN 4400-1. Dit keurmerk is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitzendbureaus met betrekking tot:

  • de afdracht van loonheffingen (loonbelasting en sociale premies);
  • het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland: en
  • het voldoen aan de Wet minimumloon (WML).
Stichting Normering Arbeid

De Stichting Normering Arbeid is beheerder van het Register Normering Arbeid. In dit register worden de ondernemingen geregistreerd die met een positief resultaat geïnspecteerd zijn. Hierdoor kan een opdrachtgever te allen tijde raadplegen of hun zakenpartner betrouwbaar is.

 

Opdrachtgevers die arbeid inhuren of werk uitbesteden doen er goed aan een NEN 4400-1/SNA keurmerk gecertificeerde uitzendonderneming in te schakelen. Met een op basis van NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming uit het Register Normering Arbeid is men beter beschermd tegen fraude en illegaliteit.

NBBU

Lid van de NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is dé brancheorganisatie voor 1.000 arbeidsbemiddelaars, met name in het MKB. Een NBBU-onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. De NBBU-cao voor Uitzendkrachten vormt een goede balans tussen flex en zekerheid. Voorop staat dat de nieuwe NBBU-cao handelt naar de afspraken uit het Sociaal Akkoord en de nieuwe Wet werk & zekerheid (WWZ).

De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden wij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. En dan is er het SNF-keurmerk (normering flexwonen). Leden die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten dienen ook dit keurmerk te behalen. Kortom, flexorganisaties worden niet zómaar lid bij de NBBU.

TECH4YOU is geregistreerd lid van de NBBU en heeft de daarbij horende certificeringen behaald.